Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на СУ „Св.Климент Охридски“

СУ
Сметната палата отказа заверка на финансовия отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г.

Това съобщават от одитната институция.

Годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на университета към 31 декември 2016 г., твърдят от палатата.

От 2012 г. насам Сметната палата установява повтарящи се съществени отклонения от приложимата обща рамка за финансово отчитане при одитите на годишните финансови отчети на Софийския университет. През последните 5 години те са заверявани:

– 2 пъти с отказ за заверка – за 2014 и 2016 г.

– 3 пъти заверка с резерви  – за 2012, 2013 и 2015 г.

Липсата на адекватни контролни процедури, които да предотвратяват и разкриват извършването на финансови и счетоводни нарушения, са основна причина за допуснатите  отклонения.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не е осигурена идентичност на информацията между данните в макета на обобщената оборотна ведомост, обобщените данни от оборотните ведомости на структурните звена към университета и счетоводните бази данни. Сметната палата няма увереност кои са достоверните данни и какви са реалните им стойности. Има риск част от активите като компютри, машини, съоръжения, стопански инвентар и др.,   да не се водят на отчет.

Например, по сметката „Компютри и хардуерно оборудване“ в баланса на университета са отразени 9 235 594 лв., сборът от оборотните ведомости на звената по същата сметка е 9 029 279 лв., а при инвентаризацията са установени 4 557 206 лв. По сметка  „Други машини, съоръжения, оборудване“ в баланса са отразени 28 400 442 лв., сборът от оборотните ведемости на звената по сметката е 25 449 447 лв., а при инвентаризацията са установени 17 866 889 лв. За установените несъответствия не са предоставени документи, както и не са документирани липси и излишъци при извършването на годишната инвентаризация.

Не е спазен редът за отчитане на операциите в системата на електронни бюджетни разплащания – СЕБРА. По този начин могат да се отлагат плащания на приоритетни разходи за сметка на други. СЕБРА функционира над 15 г. в публичния сектор и позволява Министерството на финансите да контролира предварително разплащанията, но въпреки изискванията, тя все още „не функционира“ за Софийския университет.

Констатирани са нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаването на плащанията в брой:

През 2016 г. продължава практиката с парични средства от касата на Софийския университет – Ректорат (получени с разходно касов ордер от касиера), т.е. в брой, а не по банков път, да се:

– възстановяват гаранции за изпълнение и участие в процедури по обществени поръчки, чрез внасяне по банковата сметка на контрагента.

– изплащат многократно служебни аванси на стойност над 10 000 лв.;

– внасят суми по банковите сметки на доставчици за задължения, на стойност над 10 000 лв.

В брой е платен и недвижим имот – вилна еднофамилна сграда в гр. Черноморец, на стойност 58 725 лв., което е грубо нарушение на Закона.

В Университетското издателство с печатница в края на всеки месец касовата наличност е предоставяна на материално-отговорното лице като служебен аванс без документална обоснованост. В първия ден на следващия месец сумата е възстановявана в касата. По този начин е избягвано задължителното й внасяне по банковата сметка.

Не е извършено отчитане по отделни стопански области, в резултат на което  получените средства по проекти и програми, финансирани от ЕС, са осчетоводени в отчетна група „Бюджет“.

За установените нарушения и отказа за заверка на Годишния финансов отчет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. са уведомени: Народното събрание, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката и Националната агенция за приходите.

Незадоволителното състояние на финансовата дисциплина в Софийския университет се потвърждава и от проверката за изпълнението на препоръките по  одитния доклад за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2015 г.

В него Сметната палата е дала 37 препоръки за подобряване на финансовото управление на публичните средства на ректора на Софийския университет. При извършения последващ контрол за изпълнението им е установено, че 22 от тях са изпълнени, а 15 са оценени като – неизпълнени, изпълнени частично или в процес на изпълнение, което представлява 41 на сто от дадените препоръки и формира оценка за формален подход при изпълнението им.

Установено е, че не са изпълнени предписаните действия за решаване на констатираните пропуски и нередности.

Одитния доклад можете да видите тук.

Сметната палата е дала срок от 6 месеца за изпълнение на неизпълнените препоръки,  частично изпълнените и препоръките в процес на изпълнение, след което отново ще извърши проверка.